facebook  instagram  E-MAIL: dantes@dantes.cz
WWW.DANTES.CZ
Maloobchodní prodejna: KLOBOUKY DANTES, PASÁŽ OMEGA,
Náměstí Svobody 9, Brno  602 00; Po-Pá 9-19, So 9-14
KATALOG     MALOOBCHODNÍ
PRODEJNA
    POŘÁDÁME
PŘEHLÍDKY
OBCHODNÍ
PODMÍNKY
    KONTAKT     O NÁS

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
  Rozhodčí řízení
           Strany se dle z. č. 216/1994 Sb. dohodly, že veškeré jejich spory vzniklé z tohoto závazkového vztahu
či v souvislosti s ním budou rozhodovány v rozhodčím řízení ("RŘ") před jediným rozhodcem ad hoc.
Výslovně pověřují předsedu představenstva Unie pro rozhodčí a mediační řízení ČR, a.s., IČ: 27166147 ("Unie")
 jakožto fyzickou osobu, aby svým jménem a dle svého uvážení vybral pro RŘ rozhodce, a opravňují ho,
aby k výběru rozhodce zmocnil další osobu. K rukám předsedy představenstva Unie se na adresu
 Cejl 91, 602 00 Brno podává žaloba a tato adresa je i doručovací adresou rozhodce a místem,
 kde bude RŘ probíhat. Strany tímto výslovně pověřují rozhodce, aby určil cenu RŘ, a dohodly se,
že RŘ bude provedeno za cenu<http://www.urmr.cz/rozhodci-rizeni/cena-rozhodciho-rizeni/>,
která je případným vybraným rozhodcem zveřejněna na www.urmr.cz ke dni podání žaloby.
U sporů s mezinárodním prvkem se cena RŘ zvyšuje o polovinu, v RŘ s více než dvěma účastníky
se zvyšuje za třetího a každého dalšího účastníka o pětinu. Dle výše uvedeného je zpoplatněn i nárok uplatněný
 jako vzájemný návrh nebo námitka započtení v celé jejich výši. Zastavením řízení nezaniká nárok rozhodce
na úhradu ceny RŘ, zaplacená cena RŘ se nevrací. Strany pověřují rozhodce, aby RŘ vedl v češtině,
písemně bez ústního jednání, rozhodl dle zásad spravedlnosti, rozhodnutí vydal bez odůvodnění, a souhlasí,
že může pověřit k administrativní a ekonomické činnosti v rámci RŘ třetí osoby, a v tomto rozsahu ho zprošťují mlčenlivosti.
Strany dohodly, že o případném vyloučení rozhodce rozhodne předseda dozorčí rady Unie,
cena RŘ je nákladem řízení a že v RŘ se přiměřeně použijí ustanovení OSŘ o postupu při doručování;
uložení u soudu nahrazuje uložení u rozhodce a vyvěšení na úřední desce soudu nahrazuje zveřejnění na www.urmr.cz.

 Zveřejněno 19.6.2012