E-MAIL: dantes@dantes.cz
WWW.DANTES.CZ
TEL: +420 603 417 105    e-mail: dantes@dantes.cz
/partner.html
   
KATALOG     MALOOBCHODNÍ
PRODEJNA
    OBCHODNÍ
PODMÍNKY
    KONTAKT     O NÁS

OBCHODNÍ PODMÍNKY
 
  OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
          Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je
poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění
pozdějších předpisů.

 Kupující souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů:
jméno a příjmení, adresa bydliště, identifikační číslo, daňové
identifikační číslo, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a (dále
společně vše jen jako „osobní údaje“).

 Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to
pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely
vedení uživatelského účtu. Nezvolí-li kupující jinou možnost, souhlasí
se zpracováním osobních údajů prodávajícím také pro účely zasílání
informací a obchodních sdělení kupujícímu. Souhlas se zpracováním
osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která
by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

 Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při
registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z
webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen
bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých
osobních údajích.

 Zpracováním osobních údajů kupujícího může prodávající pověřit
třetí osobu, jakožto zpracovatele. Kromě osob dopravujících zboží
nebudou osobní údaje prodávajícím bez předchozího souhlasu kupujícího
předávány třetím osobám.

 Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje
budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo
v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

 Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že
byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

 V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo
zpracovatel (čl. 9.5) provádí zpracování jeho osobních údajů, které je
v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v
rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na
účel jejich zpracování, může:
 požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,
 požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto
vzniklý stav.

 Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů,
je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo
za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou
úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

 Zveřejněno 27.8.2018